تغییر آدرس شرکت

تغییر ادرس شرکت

آدرس شرکت

آدرس شرکت همان مکانی است که هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه قید خواهد شد. در طول فعالیت شرکت می توان ادرس را تغییر داد اما این تغییر در شرکت نیازمند طی کردن مراحل ویژه ی خود می باشد.

 

 

تغییر آدرس یک شرکت

برای تغییر دادن ادرس شرکت لازم است سهامداران یک جلسه تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند. البته این نکته نیز قابل توجه است که در این مورد (تغییر آدرس شرکت) در اساسنامه به هیئت مدیره ی ان شرکت نیز اختیاراتی داده شده است.

 

مراحل تغییر آدرس شرکت

برای تغییر آدرس شرکت در شرکت های مختلف با انواع مختلف مراحل با یکدیگر متفاوت هستند. در این قسمت به بررسی روند تغییر آدرس شرکت در شرکت های گوناگون می پردازیم.

 • تغییر آدرس شرکت در شرکت های سهامی
 • اولین قدم در این شرکت ها برای تغییر آدرس تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در ادامه تنظیم صورت جلسه ای که توسط هیئت رئیسه امضا شده باشد.
 • دومین گام رعایت کردن اصول تشریفات دعوت بر ساس قانون تجارت. قابل توجه است که در حالی که اساسنامه اختیار تغییر آدرس را به هیئت مدیره داده باشد اعضای هیئت مدیره موظف به تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه می باشند.

 

 

 • تغییر ادرس شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت هایی با مسئولیت محدود زمانی که تصمیم بر تغییر ادرس شرکت گرفته شود می باید مجمع عمومی فوق العاده جلسه تشکیل داده و صورت جلسه باید به امضای تمامی سهامداران با قید میزان سهام ان ها برسد.

اگر اعضای سهامدار از تعداد زیادی برخوردار باشند می باید هیئت نظار تشکیل شود و صورت جلسه به امضای آن ها نیز برسد. بعد از تنظیم صورت جلسه به مدت یک ماه زمان در نظر گرفته می شود تا صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ا ارائه شود.

تنظیم صورت جلسه تغییر ادرس شرکت

برای تنظیم صورت جلسه ی تغییر آدرس لازم است اطلاعاتی در این خصوص کسب نماییم که این نکات به شرح زیر می باشد:

 • صورت جلسه می باید در سه نسخه و با امضای کلیه اعضا صادر شود
 • اگر تغییر ادرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگری باشد تنها لازم است یک صورت جلسه برای تغییر ادرس تنظیم شود
 • باید شرکا نام خود و میزان سهام خود را در صورت جلسه قید نمایند
 • اگر تعداد افراد حاضر در جلسه زیاد باشد باید هیئت نظار تشکیل شود
 • کلیه صفحات صورت جلسه می باید امضا شود

 

 

 

مراحل تغییر آدرس شرکت

برای تغییر آدرس یک شرکت باید مراحل زیر گام به گام اجرا شود

 • تنظیم صورت جلسه و امضای همه ی صفحات توسط سهامدارن
 • مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها
 • وارد کردن تمامی اطلاعات مورد نیاز در سامانه
 • ارسال کلیه مدارک لازم به اداره ی ثبت
 • پرداخت هزینه های مربوط به آگهی تغییرات
 • پرداخت هزینه ی روزنامه ی رسمی
 • صادر شدن آگهی