انحلال شرکت

انحلال شرکت

مفهوم انحلال شرکت

طبق قوانین مندرج در قانون تجارت در صورتی که شرکتی بخواهد از فعالیت خود انصراف دهد و به آن پایان بخشد باید منحل شود. شرکت ها برای منحل شدن ملزم به طی کردن مراحل ویژه ی این امر هستند.

 

 

دلایل انحلال یک شرکت

همان طور که می دانید برای تشکیل یک شرکت تصمیم عده ای در قالب شریک مطرح می باشد. برای انحلال یک شرکت نیز اراده ی شرکا لازم است و این امر با تصمیم آن ها میسر می شود. به جز تصمیم گیری اعضای یک شرکت ممکن است در طول فعالیت شرکت اتفاقات دیگری نیز موجب انحلال آن شود که این موارد در قانون تجارت بیان شده است. در این قسمت به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:

 • انحلال مبتنی بر تصمیم شرکا
 • انحلال به دلیل از بین رفتن یکی از عنصرهای شرکت
 • انحلال با دلایل موجه
 • انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا

 

 • انحلال مبتنی بر تصمیم شرکا

تصمیم گیری برای منحل کردن یک شرکت در حالی صورت می گیرد که آن شرکت برای مدتی نا محدود تشکیل شده باشد و یا اینکه مدتی که برای آن در نظر گرفته شده است به پایان نرسیده باشد چرا که اگر شرکت دارای مدت مشخصی باشد و یا اینکه زمان آن مدت به پایان رسیده باشد شرکت ناخود آگاه منحل خواهد شد بدون اینکه نیاز به اراده ی شرکا باشد. به طور کلی شرکا با مشخص کردن مدت برای طول فعالیت شرکت قبلا رضایت انحلال آن را بیان کرده اند. اگر قبل از به پایان رسیدن دوره ی فعالیت شرکت همه ی اعضای سهامدار رضایت به انحلال آن دهند شرکت منحل خواهد شد.

در این بین ممکن است تمامی شرکا رضایت به انحلال شرکت نداشته باشند و تنها یک نفر از آن ها تمایل به انحلال شرکت داشته باشد. بنابراین هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند نیز شرکت منحل اعلام می شود اما مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معینی تشکیل نشده باشد  و نکته ی دیگر در این قسمت که از اهمیت ویژه ای برخوردار است قسمتی از قانون تجارت است که برای اینکه شریک از حق فسخ خود سواستفاده نکند مقرر شده است که به شرح زیر می باشد:

 • شریک در حالی می تواند از حق فسخ خود استفاده کند که در اساسنامه ی شرکت این حق از او سلب نشده باشد
 • فسخ ضرری را برای دیگر شرکا به همراه نداشته باشد
 • تقاضای فسخ توسط شریک ۶ ماه قبل به صورت کتبی به دیگر شرکا اعلام شده باشد

فسخ یک شرکت در صورتی که قانونی باشد باعث انحلال آن خواهد شد و اگر سایر شرکا بخواهند به فعالیت شرکت ادامه دهند می باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.

 

 

 • انحلال به دلیل از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

همان طور که می دانید شرکت یک قرارداد است که طبق آن دو یا چند نفر شخص حقوقی ایجاد می شود تا یک فعالیت خاصی را در مدت معینی به انجام برسانند و در تمامی سود و زیان های شرکت نیز شریک هستند بنابراین از میان رفتن هرکدام از عناصری که شرکت را تشکیل داده اند موجب انحلال آن خواهد شد.

 

 

 

 • انحلال با دلایل موجه

انحلال با دلایل موجه نیز جزو دلایلی است که به خواست یکی از شرکا ایجاد می شود و به نوعی یک حق فسخ به شمار می آید. به طور کلی نمی توان پاسخ درستی به اینکه کدام دلیل می تواند موجه باشد و کدام دلیل موجه نیست داد. دلایل موجه شامل موارد متعددی می شوند. مثلا ناسازگاری شدید بین شرکا و عمل نکردن یکی از شرکا به وظایف و تعهدات خود و …

 

 

 • انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا

در این قسمت از انحلال شرکت می توان گفت دو مورد از مهم ترین عوامل در برگیرنده یکی فوت شریک و دیگری ناتوانی شریک در پرداخت دیون شخصی است.

 • فوت و حجر شریک

در حالی که یکی از شرکا فوت شود شرکت خود به خود منحل خواهد شد اما سایر شرکا می توانند برای ادامه ی فعالیت شرکت با قائم مقام شخص فوت شده توافق کنند.

 

 • نا توانی شریک در پرداخت دیون شخصی

این امر نیز در دو نکته تفکیک می شود که در قسمت اول باید گفت اگر شریکی که در پرداخت دین خود ناتوان است تاجر باشد حکم ورشکستگی او اعلام خواهد شد. قسمت دوم اینکه اگر فرد تاجر نباشد نمی توان او را ورشکسته اعلام کرد و دلیل انحلال شرکت را ورشکستگی در نظر گرفت. اگر طلبکاران شخص نتوانند از دارایی شخصی او طلبشان را وصول کند و سهم مدیون از منافع شرکت هم برای پرداخت طلب کافی نباشد می توان انحلال شرکت را بیان کرد.

 

موارد دیگر انحلال شرکت

برای انحلال یک شرکت دلایلی دیگری نیز وجود دارد. به طور مثال:

 • موضوع یک شرکت انجام شده باشد و یا اینکه غیر قابل انجام باشد
 • مدت زمان معینی که برای فعالیت یک شرکت در نظر گرفته شده است به اتمام رسیده باشد
 • ورشکستگی
 • تصمیم مرجع عمومی فوق العاده
 • حکم دادگاه مبنی بر انحلال شرکت